0905 615 538
info@bonanutricia.sk

Diagnostika

Samotná analýza je veľmi rýchla a jednoduchá, keďže trvá okolo 30 sekúnd. Je potrebné aby analyzovaná osoba bola na boso (bez topánok a bez ponožiek). Nie je nutné aby bola bez oblečenia Jediný, kto nesmie analýzu podstúpiť sú osoby s kardiostimulátorom. Naopak prístroj zmeria a poskytne výsledky všetkým od 6-99 rokov.

1. Zloženie tela

  • Ľudské telo je tvorené vodou, minerálnymi látkami, proteínami (= bielkoviny) a tukom.
  • Všetky tieto zložky vytvárajú jeden celok, ktorý potom tvorí celkovú hmotnosť tela.
  • U zdravých dospelých jedincov je podiel týchto látok takmer konštantný. Avšak platí, že obsah jednotlivých častí sa mení v závislosti od pohlavia.
  • Muži majú v tele vyššie percento vody než ženy a hlavne sa líši obsah tuku v tele.


Normálny rozsah tukového tkaniva u mužov predstavuje 10 – 20 % a u žien je fyziologicky daný vyšší podiel tuku a to 18 – 28 %. S vekom podiel tuku stúpa a napr. u žien nad 50 rokov je tolerované množstvo až do 33 – 35 %.
 

2. Diagnóza obezity a posúdenie indexu obezity

Existuje celý rad indexov, ktoré sa používajú k posúdeniu obezity. Keď sa pozrieme na obezitu dôkladnejšie, zistíme, že nie je otázkou nadmernej hmotnosti, ale nadmerným obsahom tukového tkaniva. Z tohto dôvodu je potrebné určiť zloženie tela. Analyzátor telesného zloženia nám určí množstvo tuku, svalovej hmoty a vody v tele. Ak používame tradičnú metódu „body mass index“ (BMI), kedy sa k výpočtu používa iba výška človeka a jeho hmotnosť, nemáme žiadnu informáciu o tom, či má klient veľa svalov alebo tukového tkaniva. Taktiež pokiaľ sa zameriame na množstvo tuku, rozlišujeme jedincov s nízkym, stredným a vysokým obsahom tuku. Nezvažujeme však fyzickú konštrukciu jedinca. Hlavne obezita, kedy má jedinec malé množstvo svalovej hmoty je veľmi ťažko identifikovateľná bežnými metódami. Tento typ tzv. skrytej obezity je charakterizovaný normálnou hmotnosťou, malou muskulatúrou a relatívne vysokým obsahom telesného tuku. Prístroje firmy Jawon zobrazujú a vyhodnocujú typ tela graficky s použitím BMI na jednej osy a percentom telesného tuku na osy y. Prístroje Jawon merajú pomer obvodu pásu a bokov WHR, ktorý nám udáva, či je telesný tuk uložený v zvýšenej miere na bruchu -typ obezity jablko, alebo na stehnách a zadku – typ obezity hruška. WHR je všeobecne používaným kritériom hodnotenia množstva tuku v oblasti brucha. WHR však nevie odlíšiť podkožný tuk od viscerálneho. Preto je WHR hodnotenie iba posúdením vonkajšieho vzhľadu.
 

3. Minerály

Prístroj ďalej dokáže rozlíšiť obsah minerálnych látok Tieto údaje majú veľký význam, pretože obsah minerálnych látok je veľmi cenný údaj pre diagnostiku osteoporózy. Choroba sa najčastejšie vyskytuje u žien po menopauze, kde je spojená s úbytkom hormónov a potom u žien a mužov vo vyššom veku. Stav je najčastejšie spôsobený nedostatkom vápnika v tele a zvýšeným odbúravaním kostného tkaniva pri nedostatočnej fyzickej záťaži.
 

4. Svalová hmota – telesný tuk

Zníženie percenta telesného tuku sa dá docieliť úpravou stravovacích návykov a taktiež pravidelnými pohybovými aktivitami. Udáva sa, že vhodné stravovacie návyky majú až 70%ný vplyv a 30%ný vplyv na redukciu tuku má pohybová aktivita. Avšak jedno bez druhého sa ťažko obíde a redukcia tuku by mala byť kompletná, aby bola dosiahnutá hmotnosť udržaná dlhodobo. Cielene redukovať tuky pomáhajú hlavne aeróbne aktivity.

  • Redukcia tuku je zaručená iba za aeróbnych podmienok, tj. za prítomnosti kyslíka, ktorý umožňuje spaľovanie tukov, napr. jazda na bicykli, rýchla chôdza...
  • Aeróbny pohyb je daný pulzovou frekvenciou v určitom pásme,
  • Ani na anaeróbny pohyb (silový) by sa nemalo zabúdať, pretože ten pomáha zvyšovať množstvo svalovej hmoty a tak aj zvyšovať bazálny (základný) metabolizmus


 

5. Vyváženosť postavy

Prístroj tiež poukazuje na prípadné svalové dysbalancie alebo nerovnováhu tela, ktorá môže byť spôsobená napr. nevhodným zaťažovaním iba jednej polovice tela (či už pravej alebo ľavej polovice tela, alebo hornej či dolnej polovice tela. Na základe analýzy môžeme určiť, či je napr. horná polovica tela vyvinutejšia v porovnaní s dolnou polovicou tela a odporučiť vhodné pohybové aktivity vedúce k vyváženiu postavy. Alebo povedať na čo dávať pri rôznych športoch a pohybových aktivitách pozor, aby nedochádzalo ku svalovým disproporciám. Táto informácia je veľmi cenná najmä kvôli redukovaniu tuku a hroziacim zdravotným rizikám, keďže zistíme do akej časti tela sa tuk vo zvýšenej miere ukladá. Tieto údaje sú tiež veľmi cenné, keď dochádza k redukcii tuku už pri úprave stravovacích návykov a zaradení pravidelnej pohybovej aktivity, keďže vidíme odkiaľ a koľko tuku ubúda.
 

6. Vnútrobrušný (viscerálny) tuk

Pomer obvodu pása a bokov (WHR) je všeobecne používaným kritériom k hodnotenia množstva tuku v oblasti brucha. WHR však nevie odlíšiť podkožný tuk od viscerálneho. Preto je WHR hodnotenie iba posúdením vonkajšieho vzhľadu. Podkožný tuk zahrňuje nahromadený tuk pod kožou a viscerálny tuk vo vnútorných orgánoch. Viscerálny typ má vyššie riziko civilizačných ochorení, ako typ podkožný. Iba málo diagnostických prístrojov na svete dokáže presne zistiť rozsah a množstvo viscerálneho tuku. Jawon to vďaka neprekonateľnej technológii MF-BIA dokáže veľmi presne. Výsledky meraní vyscerálneho tuku prístrojom Jawon sú vo vysokej zhode s výsledkami zistenými lekárskou metodou počítačovou tomografiou (CT) a magnetickou rezonanciou (MR).Viscerálne tuky sú tuky, ktoré sa ukladajú do priestoru medzi orgánmi, čiže do miest, kde sa prirodzene nevyskytujú. Tieto tuky predstavujú riziko vzniku zdravotných komplikácií, ktoré s obezitou súvisia – kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, mozgové príhody, diabetes, ochorenia pohybového aparátu.
 

Stop hladovaniu !

Vnútrobrušné tuky sa neukladajú iba pri zvýšenom príjme energie, ale paradoxne aj pri veľmi nízkom príjme energie, ktorá je nižšia ako vaše telo potrebuje (nižšia než vaša minimálna bazálna potreba). Organizmus reaguje tak, že si aj to málo energie začne ukladať (na horšie časy). Pri hladovaní sa vnútrobrušné tuky začnú zvyšovať a zdravotné problémy to rozhodne nerieši. Naopak. Veľký vplyv má na zníženie vnútrobrušných tukov najmä pravidelná strava, keď sa telo nemusí obávať žiadneho hladovania a nedochádza k ukladaniu energie na horšie časy.
 

7.BMR

Bazálny metabolizmus predstavuje minimálne množstvo energie potrebnej pre zachovanie základných životných funkcií (dýchanie, metabolizmus, termoregulácia,...). Výška hodnoty bazálneho metabolizmu je množstvo energetického príjmu potrebného pre zachovanie základných životných funkcií. Vo výške tejto hodnoty nie je zohľadnený energetický príjem potrebný pre pokrytie denných pohybových aktivít. Bazálny výdaj tvorí približne 60 až 70% celkového denného energetického výdaja. Ďalšia potreba energie závisí na aktivitách, ktoré denne vykonávame (práca, šport, fajčenie – zvyšuje bazálny metabolizmus...)